Algemene verkoopsvoorwaarden Werkkledij.be BV

1. Elke prestatie en elke overeenkomst is onderworpen aan de algemene voorwaarden van Werkkledij.be bv.

2. De facturen van Werkkledij.be bv zijn, behoudens strijdige vermeldingen op de factuur, contant aan het adres van Werkkledij.be bv betaalbaar.

3. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald wordt, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een conventionele schadevergoeding, gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 40,00 en een maximum van € 2.500,00.

4. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald wordt, brengt bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op aan een rentevoet van 10% per jaar.

5. Alle klachten zowel in verband met de factuur als in verband met de geleverde prestaties zelf dienen schriftelijk en behoorlijk gemotiveerd binnen de 8 dagen aangetekend aan Werkkledij.be bv ter kennis te worden gebracht.

6. Elke annulering van een opdracht door de klant dient schriftelijk te gebeuren. De annulering is slechts geldig na aanvaarding door Werkkledij.be bv. In geval van annulering van de opdracht door de klant, is de klant naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25% van de overeengekomen prijs voor de opdracht met een minimum van € 150,00 en dit onverminderd de mogelijkheid van Werkkledij.be bv om meer en/of andere schade aan te tonen, te eisen en indien nodig in te vorderen.

In zoverre de bestellingen reeds klaargemaakt zijn, is de klant ook gehouden de aangemaakte producten af te nemen tegen de overeengekomen voorwaarden.

7. In de prijsofferte is één correctieronde inbegrepen voor eventuele copywriting, vorm, kleur, e.d. Na ontvangst van het ontwerp heeft de klant 5 werkdagen de tijd om opmerkingen te formuleren. Indien Werkkledij.be bv na het verstrijken van deze termijn van 5 werkdagen geen opmerkingen heeft ontvangen van de klant, beschouwt zij het ontwerp als definitief.

Bijkomende wijzigingen, correcties en toevoegingen aan het ontwerp zullen de klant worden aangerekend.

Elke wijziging van de opdracht of bestelling moet schriftelijk aangevraagd worden door de klant. De wijziging kan pas als aangenomen beschouwd worden door Werkkledij.be bv wanneer Werkkledij.be bv de wijziging schriftelijk bevestigt. Elke wijziging geeft aanleiding tot het opstellen van een nieuwe offerte door Werkkledij.be bv behoudt zich het recht voor om bij wijziging van de opdracht de termijn, de prijs of iets anders aan te passen.

8. Indien Werkkledij.be bv de opdracht niet kan uitoefenen wegens overmacht en deze overmacht ook kan aantonen, heeft Werkkledij.be bv het recht om aan de overeenkomst een einde te stellen zonder enige schadeloosstelling van de klant.

9. Geleverde goederen blijven hoe dan ook eigendom van Werkkledij.be bv tot aan de gehele betaling der facturen.

10. Alle prijzen zijn exclusief belastingen, taksen of heffingen (bv. BTW, invoerrechten e.d.).

11. De uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden Werkkledij.be bv niet. Laattijdigheid van de levering kan geenszins aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst lastens Werkkledij.be bv, noch tot enige schadevergoeding.

12. Technische gegevens worden louter ter informatie verstrekt en binden Werkkledij.be bv niet.

13. Indien tussen het ogenblik van de offerte en het tijdstip van de uitvoering de kosten voor volbrenging van de opdracht gestegen zijn door omstandigheden onafhankelijk van de wil van Werkkledij.be bv, dan is Werkkledij.be bv gerechtigd deze stijging aan de klant door te rekenen.

14. Alle handelingen met betrekking tot de verzending gebeuren voor rekening en op risico van de klant/opdrachtgever.

15. De klant is verantwoordelijk voor de juiste schrijfwijze, inhoud, logo’s e.d. van de publiciteit. Werkkledij.be bv is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van plagiaat gepleegd door de klant, die naar Werkkledij.be bv teksten, foto’s, logo’s, … doorstuurt die de auteursrechten en/of intellectuele eigendomsrechten van derden kunnen schenden, met als doel deze door Werkkledij.be bv te laten verwerken.

16. Werkkledij.be bv zal naar best vermogen de opdruk verzorgen, waarbij rekening houdende met de bestaande druktechnieken, te bedrukken materialen, prijzen e.d. lichte afwijkingen in kleur, vorm e.d. mogelijk zijn.

17. Zetwerk, clichés, ontwerpen e.d. maken deel uit van de materialen van Werkkledij.be bv, zodat de afgifte ervan niet kan gevorderd worden, tenzij uitdrukkelijk anders bedongen werd.

18. Teksten, logo’s, afbeeldingen en dergelijke die geschreven of ontworpen zijn door Werkkledij.be bv zijn auteursrechtelijk beschermd en blijven de intellectuele eigendom van Werkkledij.be bv, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen. Zij mogen zonder de toestemming van Werkkledij.be bv niet door de klant worden gebruikt, gekopieerd of vermenigvuldigd, doorgegeven aan of ter kennis gebracht worden van derden.

De volle eigendom van intellectuele rechten op de door Werkkledij.be bv verstrekte concepten of ontwerpen, blijft bij Werkkledij.be bv, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt.

Werkkledij.be bv is te allen tijde gerechtigd om voor promotie doeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde diensten en/of producten met vermelding van de gegevens van de opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

19. De klant erkent dat Werkkledij.be bv gebruik kan maken van foto’s en ander beeldmateriaal van de klant. Hierbij is het mogelijk dat de klant en/of diens eigendom in beeld wordt gebracht. Werkkledij.be bv ziet er op toe dat de verwerking van het beeldmateriaal in dergelijk geval steeds zal plaatsvinden met de nodige discretie en respect voor de persoonlijke integriteit van de betrokkene overeenkomstig de geldende regelgeving.

De klant verklaart om zonder enige beperking afstand te doen van alle portretrechten, inclusief reproductierechten en naburige rechten, die ontstaan zijn tijdens het nemen van foto’s en/of het maken van ander beeldmateriaal en deze over te dragen aan Werkkledij.be bv. Deze afstand is niet beperkt in plaats, noch tijd en wordt gedaan zonder dat Werkkledij.be bv enige vergoeding verschuldigd is.

De klant behoudt het recht om zich op schriftelijke wijze te verzetten tegen het gebruik van dit beeldmateriaal.

20. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

21. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Limburg bevoegd.

22. Werkkledij.be bv behoudt zich het recht voor om bij het eventuele gebruik van automatische en semi-automatische drukprocessen een meer levering en een bijkomende facturatie uit te voeren van maximaal 10%.

23. Werkkledij.be bv verzamelt allerlei persoonlijke informatie en neemt daarbij alle redelijke maatregelen om de juistheid van de gegevens te waarborgen. De klant heeft het recht om deze gegevens te controleren, te laten aanpassen of te verwijderen. Werkkledij.be bv garandeert dat deze gegevens vertrouwelijk worden behandeld en verbindt zich ertoe de Europese en de Belgische regelgeving hieromtrent strikt na te leven. De persoonlijke gegevens worden op geen enkele wijze doorgegeven aan derden zonder de voorafgaandelijke toestemming van de klant.

Neem contact met ons op

Error 404
 • Usp 1
  • Icon (Afbeelding)
  • Usp tekst
   • Gratis verzending vanaf €100 excl. btw
 • Usp 2
  • Icon (Afbeelding)
  • Usp tekst
   • Snelle levering
 • Usp 3
  • Icon (Afbeelding)
  • Usp tekst
   • Onze producten zijn van top kwaliteit
 • Usp 4
  • Icon (Afbeelding)
  • Usp tekst
   • Breed assortiment beschikbaar